Release 4

4.3.15.357 HL7 Version 2 Table 0357

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0357
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0357
Version:2.9
Name:v2.0357
Title:v2 Message error condition codes
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0357 ( Message error condition codes)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0357 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
0 en: Message accepted
de: Nachricht akzeptiert
nl: Bericht geaccepteerd
en: Success. Optional, as the AA conveys success. Used for systems that must always return a status code.
nl: Succes. Optioneel, aangezien de AA succes betekent. Bedoeld voor systemen die altijd een status code teruggeven
added v2.3.1
100 en: Segment sequence error
de: Fehler in der Segmentreihenfolge
nl: Fout in segmentvolgorde
en: Error: The message segments were not in the proper order, or required segments are missing.
nl: Fout: De berichtsegmenten stonden niet inde juiste volgorde, of er ontbraken verplichte segmenten
added v2.3.1
101 en: Required field missing
de: erforderliches Feld leer
nl: Verplicht veld ontbreekt
en: Error: A required field is missing from a segment
nl: Fout: Er ontbreekt een verplicht veld in een segment
added v2.3.1
102 en: Data type error
de: Datentypfehler
nl: Fout in datatype
en: Error: The field contained data of the wrong data type, e.g., an NM field contained "FOO".
nl: Fout: Het veld bevatte gegevens van het verkeerde type, bijv. een NM veld met "FOO".
added v2.3.1
103 en: Table value not found
de: fehlender Eintrag in der Tabelle
nl: Tabelwaarde niet gevonden
en: Error: A field of data type ID or IS was compared against the corresponding table, and no match was found.
nl: Fout: Er is een veld van datatype ID of IS vergeleken met de bijbehorende tabel en er is geen match gevonden.
added v2.3.1
104 en: Value too long
nl: Waarde te lang
en: Error: a value exceeded the normative length, or the length that the application is able to safely handle.
nl: Fout: Een waarde overschreed de maximumlengte, of de lengte die de applicatie veilig kan verwerken.
added v2.7
198 Non-Conformant Cardinalityadded v2.9
199 Other HL7 Erroradded v2.9
200 en: Unsupported message type
de: Nachrichtentyp wird nicht unterstützt
nl: Niet-ondersteund berichttype
en: Rejection: The Message Type is not supported.
nl: Afkeuring: Het berichttype wordt niet ondersteund.
added v2.3.1
201 en: Unsupported event code
de: Ereignis wird nicht unterstützt
nl: Niet-ondersteunde eventcode
en: Rejection: The Event Code is not supported.
nl: Afkeuring: De eventcode wordt niet ondersteund.
added v2.3.1
202 en: Unsupported processing id
de: Processing-ID wird nicht unterstützt
nl: Niet-ondersteunde processing id
en: Rejection: The Processing ID is not supported.
nl: Afkeuring: De processing id wordt niet ondersteund.
added v2.3.1
203 en: Unsupported version id
de: Version wird nicht unterstützt
nl: Niet-ondersteunde versie
en: Rejection: The Version ID is not supported.
nl: Afkeuring: De versie wordt niet ondersteund.
added v2.3.1
204 en: Unknown key identifier
de: Schlüsselwert nicht gefunden
nl: Onbekende sleutel-identificatie
en: Rejection: The ID of the patient, order, etc., was not found. Used for transactions other than additions, e.g., transfer of a non-existent patient.
nl: Afkeuring: Het id van de patiënt, order etc. is niet gevonden. Bedoeld voor transacties anders dan toevoegingen, bijv. overdracht van een niet-bestaande patiënt.
added v2.3.1
205 en: Duplicate key identifier
de: doppelter Schlüsselwert
nl: Duplicaat sleutel-identificatie
en: Rejection: The ID of the patient, order, etc., already exists. Used in response to addition transactions (Admit, New Order, etc.).
nl: Afkeuring: Het id van de patiënt, order, etc. bestond al. Bedoeld voor antwoorden op toevoegingen (Opname, Nieuwe order, etc.).
added v2.3.1
206 en: Application record locked
de: Datensatz durch Applikation gesperrt
nl: Applicatie record vergrendeld
en: Rejection: The transaction could not be performed at the application storage level, e.g., database locked.
nl: Afkeuring: De transactie kon niet worden uitgevoerd op niveau van applicatie-opslag, e.g. database vergrendeld.
added v2.3.1
207 en: Application error
de: applikationsinterner Fehler
nl: Interne applicatiefout
en: Rejection: A catchall for internal errors not explicitly covered by other codes.
nl: Afkeuring: Een generieke opvang voor interne fouten die niet expliciet worden gedekt door andere codes.
added v2.3.1

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0357 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
0 Message acceptedSuccess. Optional, as the AA conveys success. Used for systems that must always return a status code.added v2.3.1
100 Segment sequence errorError: The message segments were not in the proper order, or required segments are missing.added v2.3.1
101 Required field missingError: A required field is missing from a segmentadded v2.3.1
102 Data type errorError: The field contained data of the wrong data type, e.g., an NM field contained "FOO".added v2.3.1
103 Table value not foundError: A field of data type ID or IS was compared against the corresponding table, and no match was found.added v2.3.1
104 Value too longError: a value exceeded the normative length, or the length that the application is able to safely handle.added v2.7
198 Non-Conformant Cardinalityadded v2.9
199 Other HL7 Erroradded v2.9
200 Unsupported message typeRejection: The Message Type is not supported.added v2.3.1
201 Unsupported event codeRejection: The Event Code is not supported.added v2.3.1
202 Unsupported processing idRejection: The Processing ID is not supported.added v2.3.1
203 Unsupported version idRejection: The Version ID is not supported.added v2.3.1
204 Unknown key identifierRejection: The ID of the patient, order, etc., was not found. Used for transactions other than additions, e.g., transfer of a non-existent patient.added v2.3.1
205 Duplicate key identifierRejection: The ID of the patient, order, etc., already exists. Used in response to addition transactions (Admit, New Order, etc.).added v2.3.1
206 Application record lockedRejection: The transaction could not be performed at the application storage level, e.g., database locked.added v2.3.1
207 Application errorRejection: A catchall for internal errors not explicitly covered by other codes.added v2.3.1

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0357 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
0 Nachricht akzeptiertadded v2.3.1
100 Fehler in der Segmentreihenfolgeadded v2.3.1
101 erforderliches Feld leeradded v2.3.1
102 Datentypfehleradded v2.3.1
103 fehlender Eintrag in der Tabelleadded v2.3.1
104 added v2.7
198 added v2.9
199 added v2.9
200 Nachrichtentyp wird nicht unterstütztadded v2.3.1
201 Ereignis wird nicht unterstütztadded v2.3.1
202 Processing-ID wird nicht unterstütztadded v2.3.1
203 Version wird nicht unterstütztadded v2.3.1
204 Schlüsselwert nicht gefundenadded v2.3.1
205 doppelter Schlüsselwertadded v2.3.1
206 Datensatz durch Applikation gesperrtadded v2.3.1
207 applikationsinterner Fehleradded v2.3.1

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0357 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionCommentaarVersie
0 Bericht geaccepteerdSucces. Optioneel, aangezien de AA succes betekent. Bedoeld voor systemen die altijd een status code teruggevenadded v2.3.1
100 Fout in segmentvolgordeFout: De berichtsegmenten stonden niet inde juiste volgorde, of er ontbraken verplichte segmentenadded v2.3.1
101 Verplicht veld ontbreektFout: Er ontbreekt een verplicht veld in een segmentadded v2.3.1
102 Fout in datatypeFout: Het veld bevatte gegevens van het verkeerde type, bijv. een NM veld met "FOO".added v2.3.1
103 Tabelwaarde niet gevondenFout: Er is een veld van datatype ID of IS vergeleken met de bijbehorende tabel en er is geen match gevonden.added v2.3.1
104 Waarde te langFout: Een waarde overschreed de maximumlengte, of de lengte die de applicatie veilig kan verwerken.added v2.7
198 added v2.9
199 added v2.9
200 Niet-ondersteund berichttypeAfkeuring: Het berichttype wordt niet ondersteund.added v2.3.1
201 Niet-ondersteunde eventcodeAfkeuring: De eventcode wordt niet ondersteund.added v2.3.1
202 Niet-ondersteunde processing idAfkeuring: De processing id wordt niet ondersteund.added v2.3.1
203 Niet-ondersteunde versieAfkeuring: De versie wordt niet ondersteund.added v2.3.1
204 Onbekende sleutel-identificatieAfkeuring: Het id van de patiënt, order etc. is niet gevonden. Bedoeld voor transacties anders dan toevoegingen, bijv. overdracht van een niet-bestaande patiënt.added v2.3.1
205 Duplicaat sleutel-identificatieAfkeuring: Het id van de patiënt, order, etc. bestond al. Bedoeld voor antwoorden op toevoegingen (Opname, Nieuwe order, etc.).added v2.3.1
206 Applicatie record vergrendeldAfkeuring: De transactie kon niet worden uitgevoerd op niveau van applicatie-opslag, e.g. database vergrendeld.added v2.3.1
207 Interne applicatiefoutAfkeuring: Een generieke opvang voor interne fouten die niet expliciet worden gedekt door andere codes.added v2.3.1