Current Build

Переводит команда Health Samurai . Приглашаем поучаствовать в русификации стандарта FHIR: GitHub , Email.

4.3.15.190 HL7 Version 2 Table 0190

Vocabulary Work Group Maturity Level: N/AExternal Use Context: Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL:http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0190
Value Set URL:http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0190
Version:2.9
Name:v2.0190
Title:v2 Adress Type
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0190 ( Adress Type)

OID:??
CodeSystem ResourceXML / JSON
ValueSet ResourceXML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

Concept Maps for this value set:

from AddressUsev2.AddressUseXMLJSON

This value set is used in the following places:

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0190 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
B en: Firm/Business
de: Firma/Geschäft
nl: Bedrijf/zakelijk
en: Refers to an address specific to an organization, such as an insurance company or employer, versus an individual’s work location or place of employment. It would be specific to a firm or organization that has some sort of business relationship with the subject
nl: Is een adres voor een bepaalde organisatie zoals een verzekeraar of werkgever, versus de individuele werkplek of arbeidlocatie. Het adres is specifiek voor een bedrijf of organisatie met een bepaalde zakelijke relatie met het subject
added v2.2
BA en: Bad address
de: ungültige Adresse
nl: Incorrect adres
en: Retained for backward compatibility only as of v2.6. Refer to XAD.17
nl: Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.6. Zie XAD.17
added v2.3.1
BDL en: Birth delivery location (address where birth occurred)
de: genauer Geburtsort
nl: Ter-wereld-komst locatie (adres waar geboorte plaatsvond)
en: Refers to the address where birth occurred.
nl: Verwijst naar her adres waar geboorte plaatsvond.
added v2.3.1
BI en: Billing Address
de: Rechnungsadresse
nl: Facturatieadres
en: May also be used for the validation/authorization of credit cards
nl: Kan ook worden gebruikt voor de validatie/autorisatie van creditcards
added v2.6
BR en: Residence at birth (home address at time of birth)
de: Wohnort zum Zeit­punkt der Geburt
nl: Verblijfplaats bij geboorte (woonadres op moment van geboorte)
en: Refers to the home address at time of birth.
nl: Is het woonadres op moment van geboorte.
added v2.3.1
C en: Current Or Temporary
de: Derzeitige Adresse
nl: Huidig of tijdelijk
en: Retained for backward compatibility only as of v2.6. Refer to XAD.16
nl: Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.6. Zie XAD.16
added v2.2
F en: Country Of Origin
de: Herkunftsland
nl: Land van herkomst
added v2.3
H en: Home
de: Privatadresse
nl: Huis
en: Refers to a residence or domicile, literally the place where the subject resides the majority of the time. Generally speaking most people will have a home address and it will represent their primary address. Home address is mutually exclusive of permanent address.
nl: Is een woonadres of domicilie, letterlijk de plaats waar het subject het merendeel van zijn tijd woont. Over het algemeen hebben de meeste mensen een woonadres en is dat hun primaire adres. Huisadres is niet gelijk aan permanent adres en sluiten elkaar uit
added v2.2
L en: Legal Address
de: registrierte Adresse
nl: Wettelijk adres
en: Refers to a special case address specific to the status of a subject or legal action involving the subject. For example, prisoners being treated at a healthcare facility may have home addresses, but their status mandates an address specific to their place of incarceration. Statutes may require the health information specific to a ward of the state be sent to a legal guardian, the courts, or a state or municipal agency regardless of the ward’s physical location. In cases involving civil or criminal proceedings, a record may be flagged such that all correspondence is sent to any variety of legal entities.
nl: Het adres in het speciale geval van de status van een subject of bij juridische stappen met betrekking tot het subject. Zo hebben bijvoorbeeld gevangenen die worden behandeld in een zorginstelling wellicht een woonadres, maar hun status vereist een adres gekoppeld aan hun plaats van gevangenschap. Op basis van status is mogelijk vereist dat de gezondheidsinformatie uit een overheidsafdeling naar een wettelijke voogd wordt gestuurd, de rechtbank, of een overheids- of gemeentelijke dienst ongeacht de fysieke locatie van de afdeling. In gevallen van civiele of strafrechtelijke zaken kan een record van eem indicatie worden voorzien dat alle correspondentie wordt verstuurd naar een of meerdere juridische entiteiten.
added v2.3.1
M en: Mailing
de: Postalische Adresse
nl: Post
en: Retained for backward compatibility only as of v2.6. Refer to XAD.18
nl: Alleen voor backward compatibiliteit sinds v2.6. Zie XAD.18
added v2.2
N en: Birth (nee) (birth address, not otherwise specified)
nl: Geboorte (geboorteadres, tenzij anders gespecificeerd)
en: Refers to the birth address, not otherwise specified
nl: Verwijst naar geboorteadres, tenzij anders gespecificeerd
added v2.3.1
O en: Office/Business
de: Büroadresse
nl: Kantoor/zakelijk
en: Refers to a work address specific to the subject.
nl: Is een werkadres specifiek voor het subject.
added v2.2
P en: Permanent
de: Dauernder Wohnsitz
en: Refers to a place where the residents know the subject and where correspondence addressed to the subject will eventually reach the subject regardless of their physical location. A permanent address generally reflects a tax jurisdiction. Members of the military, flight attendants, and executives on rotational assignments are examples of those who typically maintain a permanent address. Although mutually exclusive of home address, in some instances, such as the executives mentioned above, it may be synonymous. In such cases upon return from assignment this address would revert to the home address.
nl: Is een plaats waar de bewoners het subject kennen en waar correspondentie voor het subject deze uiteindelijk bereikt ongeacht hun fysieke locatie. Een permanent adres is meestal een belastinggebied. Militairen, vluchtpersoneel en managers met diverse opdrachten zijn voorbeelden van mensen die vaak een permanent adres aanhouden. Hoewel woonadres en permanent adres elkaar uitsluiten, kunnen ze in sommige gevallen aan elkaar gelijk zijn. In dat geval zou bij thuiskomst van een opdracht, dit adres weer veranderen in een woon/huisadres.
added v2.2
RH en: Registry home. Refers to the information system, typically managed by a public health agency, that stores patient information such as immunization histories or cancer data, regardless of where the patient obtains services.
nl: Registertehuis
en: Refers to the information system, typically managed by a public health agency that stores patient information such as immunization histories or cancer data, regardless of where the patient obtains services
nl: Verwijst naar het informatiesysteem, meestal beheerd door een volksgezondheiddienst, die patiëntinformatie bijhoudt zoals vaccinatiegegevens of kankergegevens, ongeacht waar de patiënt zijn services betrekt.
added v2.3.1
S en: Service Location
de: Leistungsort
nl: Servicelocatie
en: Refers to the location in which service is rendered. This would be used if reimbursement is based on the location of the service (to take into account the cost of those services).
nl: Is de locatie waar de dienst verleend wordt. Deze wordt gebruikt als vergoeding is gebaseerd op de locatie van de service (om rekening te kunnen houden met de kosten van de service).
added v2.6
SH en: Shipping Address
de: Versandadresse
nl: Verzendadres
added v2.6
TM en: Tube Address
nl: Buisadres
en: Pneumatic tube address (to which letters may be sent). A special transport system to transport small samples/containers and/or normal mail in small carriages on rail or in a tube. (German Rohrpost)
nl: Pneumatisch buisadres (voor verzending van brieven). Een speciaal transportsysteem voor transport van kleine monsters/containers en/of reguliere post in kleine verpakkingen over rails of in een buis. (Duitse Rohrpost)
added v2.7
V en: Vacation
de: Adresse des Ferienortes
nl: Vakantie
added v2.6

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0190 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
B Firm/BusinessRefers to an address specific to an organization, such as an insurance company or employer, versus an individual’s work location or place of employment. It would be specific to a firm or organization that has some sort of business relationship with the subjectadded v2.2
BA Bad addressRetained for backward compatibility only as of v2.6. Refer to XAD.17added v2.3.1
BDL Birth delivery location (address where birth occurred)Refers to the address where birth occurred.added v2.3.1
BI Billing AddressMay also be used for the validation/authorization of credit cardsadded v2.6
BR Residence at birth (home address at time of birth)Refers to the home address at time of birth.added v2.3.1
C Current Or TemporaryRetained for backward compatibility only as of v2.6. Refer to XAD.16added v2.2
F Country Of Originadded v2.3
H HomeRefers to a residence or domicile, literally the place where the subject resides the majority of the time. Generally speaking most people will have a home address and it will represent their primary address. Home address is mutually exclusive of permanent address.added v2.2
L Legal AddressRefers to a special case address specific to the status of a subject or legal action involving the subject. For example, prisoners being treated at a healthcare facility may have home addresses, but their status mandates an address specific to their place of incarceration. Statutes may require the health information specific to a ward of the state be sent to a legal guardian, the courts, or a state or municipal agency regardless of the ward’s physical location. In cases involving civil or criminal proceedings, a record may be flagged such that all correspondence is sent to any variety of legal entities.added v2.3.1
M MailingRetained for backward compatibility only as of v2.6. Refer to XAD.18added v2.2
N Birth (nee) (birth address, not otherwise specified)Refers to the birth address, not otherwise specifiedadded v2.3.1
O Office/BusinessRefers to a work address specific to the subject.added v2.2
P PermanentRefers to a place where the residents know the subject and where correspondence addressed to the subject will eventually reach the subject regardless of their physical location. A permanent address generally reflects a tax jurisdiction. Members of the military, flight attendants, and executives on rotational assignments are examples of those who typically maintain a permanent address. Although mutually exclusive of home address, in some instances, such as the executives mentioned above, it may be synonymous. In such cases upon return from assignment this address would revert to the home address.added v2.2
RH Registry home. Refers to the information system, typically managed by a public health agency, that stores patient information such as immunization histories or cancer data, regardless of where the patient obtains services.Refers to the information system, typically managed by a public health agency that stores patient information such as immunization histories or cancer data, regardless of where the patient obtains servicesadded v2.3.1
S Service LocationRefers to the location in which service is rendered. This would be used if reimbursement is based on the location of the service (to take into account the cost of those services).added v2.6
SH Shipping Addressadded v2.6
TM Tube AddressPneumatic tube address (to which letters may be sent). A special transport system to transport small samples/containers and/or normal mail in small carriages on rail or in a tube. (German Rohrpost)added v2.7
V Vacationadded v2.6

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0190 defines the following codes:

CodeDisplayDefinitionCommentsVersion
B Firma/Geschäftadded v2.2
BA ungültige Adresseadded v2.3.1
BDL genauer Geburtsortadded v2.3.1
BI Rechnungsadresseadded v2.6
BR Wohnort zum Zeit­punkt der Geburtadded v2.3.1
C Derzeitige Adresseadded v2.2
F Herkunftslandadded v2.3
H Privatadresseadded v2.2
L registrierte Adresseadded v2.3.1
M Postalische Adresseadded v2.2
N added v2.3.1
O Büroadresseadded v2.2
P Dauernder Wohnsitzadded v2.2
RH added v2.3.1
S Leistungsortadded v2.6
SH Versandadresseadded v2.6
TM added v2.7
V Adresse des Ferienortesadded v2.6

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0190 definieert de volgende codes:

CodeDisplayDefinitionCommentaarVersie
B Bedrijf/zakelijkIs een adres voor een bepaalde organisatie zoals een verzekeraar of werkgever, versus de individuele werkplek of arbeidlocatie. Het adres is specifiek voor een bedrijf of organisatie met een bepaalde zakelijke relatie met het subjectadded v2.2
BA Incorrect adresAlleen voor backward compatibiliteit sinds v2.6. Zie XAD.17added v2.3.1
BDL Ter-wereld-komst locatie (adres waar geboorte plaatsvond)Verwijst naar her adres waar geboorte plaatsvond.added v2.3.1
BI FacturatieadresKan ook worden gebruikt voor de validatie/autorisatie van creditcardsadded v2.6
BR Verblijfplaats bij geboorte (woonadres op moment van geboorte)Is het woonadres op moment van geboorte.added v2.3.1
C Huidig of tijdelijkAlleen voor backward compatibiliteit sinds v2.6. Zie XAD.16added v2.2
F Land van herkomstadded v2.3
H HuisIs een woonadres of domicilie, letterlijk de plaats waar het subject het merendeel van zijn tijd woont. Over het algemeen hebben de meeste mensen een woonadres en is dat hun primaire adres. Huisadres is niet gelijk aan permanent adres en sluiten elkaar uitadded v2.2
L Wettelijk adresHet adres in het speciale geval van de status van een subject of bij juridische stappen met betrekking tot het subject. Zo hebben bijvoorbeeld gevangenen die worden behandeld in een zorginstelling wellicht een woonadres, maar hun status vereist een adres gekoppeld aan hun plaats van gevangenschap. Op basis van status is mogelijk vereist dat de gezondheidsinformatie uit een overheidsafdeling naar een wettelijke voogd wordt gestuurd, de rechtbank, of een overheids- of gemeentelijke dienst ongeacht de fysieke locatie van de afdeling. In gevallen van civiele of strafrechtelijke zaken kan een record van eem indicatie worden voorzien dat alle correspondentie wordt verstuurd naar een of meerdere juridische entiteiten.added v2.3.1
M PostAlleen voor backward compatibiliteit sinds v2.6. Zie XAD.18added v2.2
N Geboorte (geboorteadres, tenzij anders gespecificeerd)Verwijst naar geboorteadres, tenzij anders gespecificeerdadded v2.3.1
O Kantoor/zakelijkIs een werkadres specifiek voor het subject.added v2.2
P PermanentIs een plaats waar de bewoners het subject kennen en waar correspondentie voor het subject deze uiteindelijk bereikt ongeacht hun fysieke locatie. Een permanent adres is meestal een belastinggebied. Militairen, vluchtpersoneel en managers met diverse opdrachten zijn voorbeelden van mensen die vaak een permanent adres aanhouden. Hoewel woonadres en permanent adres elkaar uitsluiten, kunnen ze in sommige gevallen aan elkaar gelijk zijn. In dat geval zou bij thuiskomst van een opdracht, dit adres weer veranderen in een woon/huisadres.added v2.2
RH RegistertehuisVerwijst naar het informatiesysteem, meestal beheerd door een volksgezondheiddienst, die patiëntinformatie bijhoudt zoals vaccinatiegegevens of kankergegevens, ongeacht waar de patiënt zijn services betrekt.added v2.3.1
S ServicelocatieIs de locatie waar de dienst verleend wordt. Deze wordt gebruikt als vergoeding is gebaseerd op de locatie van de service (om rekening te kunnen houden met de kosten van de service).added v2.6
SH Verzendadresadded v2.6
TM BuisadresPneumatisch buisadres (voor verzending van brieven). Een speciaal transportsysteem voor transport van kleine monsters/containers en/of reguliere post in kleine verpakkingen over rails of in een buis. (Duitse Rohrpost)added v2.7
V Vakantieadded v2.6